Reconfigurable generation of double-ring perfect vortex beam

PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Complex Modulation Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
Published on:
Authors: Du, Yafei; Liu, Deming; Fu, Songnian; Wang, Yuncai & Qin, Yuwen
Abstract:
“Perfect vortex beam (PVB), whose ring radius is independent of its topological charge, play an important role in optical trapping and optical communication. Here, we experimentally demonstrate the reconfigurable double-ring PVB (DR-PVB) generation with independent manipulations of the amplitude, the radius, the width, and the topological charge for each ring. Based on complex amplitude modulation (CAM) with a phase-only spatial light modulator (SLM), we successfully verify the proposed DR-PVB generation scheme via the computer-generated hologram. Furthermore, we carry out a quantitative characterization for the generated DR-PVB, in terms of both the generation quality and the generation efficiency. The correlation coefficients of various reconfigurable DR-PVBs are above 0.8, together with the highest generation efficiency of 44%. We believe that, the proposed generation scheme of reconfigurable DR-PVB is desired for applications in both optical tweezers and orbital angular momentum (OAM) multiplexing.”

Open Access

Publication: Optics Express
Issue/Year: Optics Express, Volume 29; Number 11; Pages 17353; 2021
DOI: 10.1364/oe.424664
Link: https://doi.org/10.1364/oe.424664

Related Papers

PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Dotan Halevi, Boaz Lubotzky, Kfir Sulimany, Eric G. Bowes, Jennifer A. Hollingsworth, Yaron Bromberg, Ronen Rapaport

High-dimensional quantum key distribution using orbital angular momentum of single photons from a colloidal quantum dot at room temperature

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication,Optical Computing / Quantum Optics
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Wenxiang Yan, Yuan Gao, Zheng Yuan, Xian Long, Zhaozhong Chen, Zhi-Cheng Ren, Xi-Lin Wang, Jianping Ding, and Hui-Tian Wang

Energy-flow-reversing dynamics in vortex beams: OAM-independent propagation and enhanced resilience

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Xiaofei Li, Xin Liu, Quanying Wu, Jun Zeng, Yangjian Cai, Sergey A. Ponomarenko, Chunhao Liang

Prime number factorization with light beams carrying orbital angular momentum

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Shuo Liu, Yi Zheng, Huiming Xiao, Shengxiang Shan, Xuejuan Liu, Sohail Ahmad, Anwar Manzoor Rana, Shubo Cheng, Wenxing Yang, Shaohua Tao

Generation of a controllable multi-spiral beam by using the modulated helico-conical phases

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Yudaev A, Venkstern A, Shulgina I, Kiselev A, Tavrov A, Korablev O

Control of the Optical Wavefront in Phase and Amplitude by a Single LC-SLM in a Stellar Coronagraph Aiming for Direct Exoplanet Imaging

Applications: Adaptive Optics / Wavefront Control,Complex Modulation
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Pan, Tuqiang / Ye, Jianwei / Liu, Haotian / Zhang, Fan / Xu, Pengbai / Xu, Ou / Xu, Yi / Qin, Yuwen

Non-orthogonal optical multiplexing empowered by deep learning

Applications: Complex Modulation,Deep Learning / Neuronal Network,Optical Communication
GAEA / GAEA-2 PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Fang, Xinyuan / Hu, Xiaonan / Li, Baoli / Su, Hang / Cheng, Ke / Luan, Haitao / Gu, Min

Orbital angular momentum-mediated machine learning for high-accuracy mode-feature encoding

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors: Zhongzheng Lin, Weihang Zhong, Lixun Wu, Lin He, Hongjia Chen, Jianqi Hu, Yujie Chen, Siyuan Yu

Azimuthal beam shaping in orbital angular momentum basis

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Nikhil Vangety, P.M. Pooja, Anirban Majee, Sourabh Roy

Learning-enabled recognition of LG beams from multimode fiber specklegrams

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Han Gao, Haifeng Hu, and Qiwen Zhan

Generation and applications of spectral-spatially correlated principal mode in multimode fibers

Applications: Complex Modulation,Optical Communication
LC 2012 PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Gabriel Cáceres-Aravena, Milica Nedić, Paloma Vildoso, Goran Gligorić, Jovana Petrovic, Rodrigo A. Vicencio, Aleksandra Maluckov

Observation of topologically protected compact edge states in flux-dressed graphene photonic lattices

Applications: Complex Modulation,Materials Processing / Optical Fabrication
LETO / LETO-3 Spatial Light Modulators
Authors:Jian He, Jiahao Chen, Yimin Zhou, Yiqing Xu, Yongzhou Ni, Fei Wang, Yangjian Cai, and Guoquan Zhou

Realization of a circularly transformed Airyprime beam with powerful autofocusing ability

Applications: Bessel-/ Airy Beam Generation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Olivier Emile and Janine Emile

Optical orbital angular momentum transfer to electronic currents

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Kaibo Yang, Hao Luo, Yidan Zhang, Peng Li, Feng Wen, Yuzong Gu, Zhenkun Wu

Modulating and identifying an arbitrary curvilinear phased optical vortex array of high-order orbital angular momentum

Applications: Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication
LETO / LETO-3 Spatial Light Modulators
Authors:Yi-Min Zhou, Jian He, Wen-Song Dan, Fei Wang, Guo-Quan Zhou

An optimum design of a ring Airyprime beam array based on dimensionless eccentric position

Applications: Bessel-/ Airy Beam Generation,Complex Modulation
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Tianhong Wang, Viet Tran, Pascal Bassène, Edwin Fohtung, Trevor Rhone, and Moussa N’Gom

Adaptive methods of generating complex light arrays

Applications: Bessel-/ Airy Beam Generation,Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Edgar Medina-Segura, Francisco I Mecillas-Hernández, Thomas Konrad, Carmelo Rosales-Guzmán and Benjamin Perez-Garcia

Violation of Bell’s inequality for helical Mathieu–Gauss vector modes

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Computing / Quantum Optics,Polarization Generation
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Li, Xing, Dan, Dan, Yu, Xianghua, Zhou, Yuan, Zhang, Yanan, Gao, Wenyu, Li, Manman, Xu, Xiaohao, Yan, Shaohui and Yao, Baoli

Concentric ring optical traps for orbital rotation of particles

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zheyu Wu, Ran Gao, Sitong Zhou, Fei Wang, Zhipei Li, Huan Chang, Dong Guo, Xiangjun Xin, Qi Zhang, Feng Tian, Qiang Wu

Robust Super-Resolution Image Transmission Based on a Ring Core Fiber with Orbital Angular Momentum

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Imaging/ Image Processing
LETO / LETO-3 Spatial Light Modulators
Authors:Shenhe Fu, Haolin Lin, Yixuan Liao, Guohua Liu, Jianbin Ren, Zhen Li, Zhenqiang Chen, Boris Malomed

Optical vortex-antivortex crystallization in free space

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Y. P. Tai, W. J. Wei, H. Zhang, H. X. Ma, X. Z. Li

Particle aggregation/disaggregation and sorting using woven spiral beams

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Dylan Danese, Sabine Wollmann, Saroch Leedumrongwatthanakun, Will McCutcheon, Manuel Erhard, William N. Plick, Mehul Malik

00 entanglement and the twisted quantum eraser

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Computing / Quantum Optics
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Kunhao Ji, Ian Davidson, Jayantha Sahu, David. J. Richardson, Stefan Wabnitz, Massimiliano Guasoni

Mode attraction, rejection and control in nonlinear multimode optics

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Qingwei Liu, Jing Chen, Bingsen Qiu, Yongtian Wang, and Juan Liu

DCPNet: a dual-channel parallel deep neural network for high quality computer-generated holography

Applications: AR/VR/MR / Holographic Display,Complex Modulation,Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH