Robust Super-Resolution Image Transmission Based on a Ring Core Fiber with Orbital Angular Momentum

PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Deep Learning / Neuronal Network Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM Imaging/ Image Processing
Published on:
Authors: Zheyu Wu, Ran Gao, Sitong Zhou, Fei Wang, Zhipei Li, Huan Chang, Dong Guo, Xiangjun Xin, Qi Zhang, Feng Tian, Qiang Wu
Abstract:

Single-fiber imaging technology offers unique insights for research and inspection in difficult-to-reach and narrow spaces. In particular, ultra-compact multimode fiber (MMF) imaging, has received increasing interest over the past decade. However, MMF imaging will be seriously distorted when subjected to dynamic perturbations due to time-varying mode coupling, and the imaging of space objects via Gaussian beam will be relatively degraded at the edge due to insufficient contrast. Here, a robust super-resolution image transmission method based on a ring core fiber (RCF) with orbital angular momentum (OAM) is proposed and experimentally demonstrated. The OAM modes propagating in the RCF form a series of weakly coupled mode groups, making the imaging system robust to external perturbations. In addition, a spiral phase plate is used as a vortex filter to produce OAM for edge enhancement, thus improving the image resolution. Furthermore, a few-shot U-Transformer neural network is proposed to enhance the resilience of the developed RCF-OAM imaging system against environmental perturbations. Finally, the developed RCF-OAM imaging system achieves biological image transmission, demonstrating the practicality of the scheme. This pioneering RCF OAM image transmission system may have broad applications, potentially revolutionizing fields such as biological imaging and industrial non-destructive testing.

Restricted Access

Publication: Laser & Photonics Reviews
Issue/Year: Laser Photonics Rev 2023, 2300624
DOI: 10.1002/lpor.202300624
Link: https://doi.org/10.1002/lpor.202300624

Related Papers

PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Siyu Gao, Xiaoyun Liu, Yonghao Chen, Jinyang Jiang, Ying Liu, Tengfei Chai and Yueqiu Jiang

Oceanic turbulence parameters recognition based on convolutional neural network

Applications: Adaptive Optics / Wavefront Control,Deep Learning / Neuronal Network,Optical Communication
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Dotan Halevi, Boaz Lubotzky, Kfir Sulimany, Eric G. Bowes, Jennifer A. Hollingsworth, Yaron Bromberg, Ronen Rapaport

High-dimensional quantum key distribution using orbital angular momentum of single photons from a colloidal quantum dot at room temperature

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication,Optical Computing / Quantum Optics
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Ethan Tseng, Grace Kuo, Seung-Hwan Baek, Nathan Matsuda, Andrew Maimone, Florian Schiffers, Praneeth Chakravarthula, Qiang Fu, Wolfgang Heidrich, Douglas Lanman & Felix Heide

Neural étendue expander for ultra-wide-angle high-fidelity holographic display

Applications: AR/VR/MR / Holographic Display,Imaging/ Image Processing
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Wenxiang Yan, Yuan Gao, Zheng Yuan, Xian Long, Zhaozhong Chen, Zhi-Cheng Ren, Xi-Lin Wang, Jianping Ding, and Hui-Tian Wang

Energy-flow-reversing dynamics in vortex beams: OAM-independent propagation and enhanced resilience

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Siyuan Wang, Zonglin Guo, Yu Zhao, Yanbo Pei, Hongyan Shi, Jingbo Zhang, Jian Wang

Deep field-of-view and passive tomography based on Airy light field

Applications: Bessel-/ Airy Beam Generation,Imaging/ Image Processing
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Xiaofei Li, Xin Liu, Quanying Wu, Jun Zeng, Yangjian Cai, Sergey A. Ponomarenko, Chunhao Liang

Prime number factorization with light beams carrying orbital angular momentum

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Shuo Liu, Yi Zheng, Huiming Xiao, Shengxiang Shan, Xuejuan Liu, Sohail Ahmad, Anwar Manzoor Rana, Shubo Cheng, Wenxing Yang, Shaohua Tao

Generation of a controllable multi-spiral beam by using the modulated helico-conical phases

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Rui Xiong, Xiangchao Zhang, Xinyang Ma, Leheng Li, Zhanghao Ni, and Xiangqian Jiang

Adaptive coded phase mask design and high-quality image reconstruction for interference-less coded aperture correlation holography

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH,Imaging/ Image Processing
HES / HEO 6001 PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Omri Wengrowicz, Alex Bronstein, and Oren Cohen

Unsupervised physics-informed deep learning-based reconstruction for time-resolved imaging by multiplexed ptychography

Applications: Deep Learning / Neuronal Network
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Pan, Tuqiang / Ye, Jianwei / Liu, Haotian / Zhang, Fan / Xu, Pengbai / Xu, Ou / Xu, Yi / Qin, Yuwen

Non-orthogonal optical multiplexing empowered by deep learning

Applications: Complex Modulation,Deep Learning / Neuronal Network,Optical Communication
GAEA / GAEA-2 PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Fang, Xinyuan / Hu, Xiaonan / Li, Baoli / Su, Hang / Cheng, Ke / Luan, Haitao / Gu, Min

Orbital angular momentum-mediated machine learning for high-accuracy mode-feature encoding

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Patrick Cameron, Baptiste Courme, Daniele Faccio, Hugo Defienne

Tutorial: Shaping the Spatial Correlations of Entangled Photon Pairs

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Imaging/ Image Processing,Optical Computing / Quantum Optics
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors: Zhongzheng Lin, Weihang Zhong, Lixun Wu, Lin He, Hongjia Chen, Jianqi Hu, Yujie Chen, Siyuan Yu

Azimuthal beam shaping in orbital angular momentum basis

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Nikhil Vangety, P.M. Pooja, Anirban Majee, Sourabh Roy

Learning-enabled recognition of LG beams from multimode fiber specklegrams

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
LETO / LETO-3 Spatial Light Modulators
Authors:Jian He, Jiahao Chen, Yimin Zhou, Yiqing Xu, Yongzhou Ni, Fei Wang, Yangjian Cai, and Guoquan Zhou

Realization of a circularly transformed Airyprime beam with powerful autofocusing ability

Applications: Bessel-/ Airy Beam Generation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zejian Ren, Xu Yan, Kai Wen, Huijin Chen, Elnur Hajiyev, Chengdong He, Gyu-Boong Jo

Creation of a tweezer array for cold atoms utilizing a generative neural network

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Olivier Emile and Janine Emile

Optical orbital angular momentum transfer to electronic currents

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Jiuru He, Pengwei Zhang, Jianpo Su, Junqiao Wang, Yongzhi Tian, Yongsheng Hu, and Fengying Ma

Edge enhancement in three-dimensional vortex imaging based on FINCH by Bessel-like spiral phase modulation

Applications: Imaging/ Image Processing
LETO / LETO-3 Spatial Light Modulators
Authors:Wenxue Zhang, Yuhong Wan, Tianlong Man, Hongqiang Zhou

Computational incoherent edge enhancement imaging based on self-interference digital holography

Applications: Imaging/ Image Processing
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Kaibo Yang, Hao Luo, Yidan Zhang, Peng Li, Feng Wen, Yuzong Gu, Zhenkun Wu

Modulating and identifying an arbitrary curvilinear phased optical vortex array of high-order orbital angular momentum

Applications: Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication
HES / HEO 6001 PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zicheng Huang, Ziyu Gu, Mengyang Shi, Yesheng Gao, and Xingzhao Liu

OP-FCNN: an optronic fully convolutional neural network for imaging through scattering media

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Turbid-/ Opaque Media /Multi Scattering
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Dejin Zhang, Wei Sheng, Yaoyao Shi, and Youwen Liu

Imaging objects hidden inside the strongly scattering media based on bidirectional ghost imaging

Applications: Imaging/ Image Processing,Turbid-/ Opaque Media /Multi Scattering
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Tianhong Wang, Viet Tran, Pascal Bassène, Edwin Fohtung, Trevor Rhone, and Moussa N’Gom

Adaptive methods of generating complex light arrays

Applications: Bessel-/ Airy Beam Generation,Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Edgar Medina-Segura, Francisco I Mecillas-Hernández, Thomas Konrad, Carmelo Rosales-Guzmán and Benjamin Perez-Garcia

Violation of Bell’s inequality for helical Mathieu–Gauss vector modes

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Computing / Quantum Optics,Polarization Generation