Non-diffracting and self-accelerating Bessel beams with on-demand tailored intensity profiles along arbitrary trajectories

GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM Optical Communication Turbid-/ Opaque Media /Multi Scattering
Published on:
Authors: Yan, Wenxiang; Gao, Yuan; Yuan, Zheng; Wang, Zhuang; Ren, Zhi-Cheng; Wang, Xi-Lin; Ding, Jianping & Wang, Hui-Tian
Abstract:
“Owing to their robustness against diffraction, Bessel beams (BBs) offer special advantages in various applications. To enhance their applicability, we present a method to generate self-accelerating zeroth-order BBs along predefined trajectories with tunable z-direction intensity profiles. The character of tunable direction intensity profiles in non-diffracting self-accelerating BBs potentially can attract interest in the regimes of particle manipulation, microfabrication, and free-space optical interconnects.”

Restricted Access

Publication: Optics Letters
Issue/Year: Optics Letters, Volume 46; Number 7; Pages 1494; 2021
DOI: 10.1364/ol.418928
Link: https://doi.org/10.1364/ol.418928

Related Papers

PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Siyu Gao, Xiaoyun Liu, Yonghao Chen, Jinyang Jiang, Ying Liu, Tengfei Chai and Yueqiu Jiang

Oceanic turbulence parameters recognition based on convolutional neural network

Applications: Adaptive Optics / Wavefront Control,Deep Learning / Neuronal Network,Optical Communication
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Dotan Halevi, Boaz Lubotzky, Kfir Sulimany, Eric G. Bowes, Jennifer A. Hollingsworth, Yaron Bromberg, Ronen Rapaport

High-dimensional quantum key distribution using orbital angular momentum of single photons from a colloidal quantum dot at room temperature

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication,Optical Computing / Quantum Optics
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Wenxiang Yan, Yuan Gao, Zheng Yuan, Xian Long, Zhaozhong Chen, Zhi-Cheng Ren, Xi-Lin Wang, Jianping Ding, and Hui-Tian Wang

Energy-flow-reversing dynamics in vortex beams: OAM-independent propagation and enhanced resilience

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Xiaofei Li, Xin Liu, Quanying Wu, Jun Zeng, Yangjian Cai, Sergey A. Ponomarenko, Chunhao Liang

Prime number factorization with light beams carrying orbital angular momentum

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:S. R. Thapa, S. Smith-Dryden, Z. Zhu, S. S. Pang and G. Li

Experimental Demonstration and Characterization of a Non-Mode Selective (De)Multiplexer Using Multi-Plane Light Converter (MPLC)

Applications: Optical Communication,Optical Computing / Quantum Optics
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Shuo Liu, Yi Zheng, Huiming Xiao, Shengxiang Shan, Xuejuan Liu, Sohail Ahmad, Anwar Manzoor Rana, Shubo Cheng, Wenxing Yang, Shaohua Tao

Generation of a controllable multi-spiral beam by using the modulated helico-conical phases

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Pan, Tuqiang / Ye, Jianwei / Liu, Haotian / Zhang, Fan / Xu, Pengbai / Xu, Ou / Xu, Yi / Qin, Yuwen

Non-orthogonal optical multiplexing empowered by deep learning

Applications: Complex Modulation,Deep Learning / Neuronal Network,Optical Communication
GAEA / GAEA-2 PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Fang, Xinyuan / Hu, Xiaonan / Li, Baoli / Su, Hang / Cheng, Ke / Luan, Haitao / Gu, Min

Orbital angular momentum-mediated machine learning for high-accuracy mode-feature encoding

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors: Zhongzheng Lin, Weihang Zhong, Lixun Wu, Lin He, Hongjia Chen, Jianqi Hu, Yujie Chen, Siyuan Yu

Azimuthal beam shaping in orbital angular momentum basis

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Nikhil Vangety, P.M. Pooja, Anirban Majee, Sourabh Roy

Learning-enabled recognition of LG beams from multimode fiber specklegrams

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Han Gao, Haifeng Hu, and Qiwen Zhan

Generation and applications of spectral-spatially correlated principal mode in multimode fibers

Applications: Complex Modulation,Optical Communication
LETO / LETO-3 Spatial Light Modulators
Authors:Jian He, Jiahao Chen, Yimin Zhou, Yiqing Xu, Yongzhou Ni, Fei Wang, Yangjian Cai, and Guoquan Zhou

Realization of a circularly transformed Airyprime beam with powerful autofocusing ability

Applications: Bessel-/ Airy Beam Generation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Olivier Emile and Janine Emile

Optical orbital angular momentum transfer to electronic currents

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Kaibo Yang, Hao Luo, Yidan Zhang, Peng Li, Feng Wen, Yuzong Gu, Zhenkun Wu

Modulating and identifying an arbitrary curvilinear phased optical vortex array of high-order orbital angular momentum

Applications: Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication
LC 2012 Spatial Light Modulators
Authors:Matsuda, Naoki; Tanida, Jun; Naruse, Makoto; Horisaki, Ryoichi

Noninvasive holographic imaging through dynamically scattering media

Applications: Turbid-/ Opaque Media /Multi Scattering
HES / HEO 6001 PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zicheng Huang, Ziyu Gu, Mengyang Shi, Yesheng Gao, and Xingzhao Liu

OP-FCNN: an optronic fully convolutional neural network for imaging through scattering media

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Turbid-/ Opaque Media /Multi Scattering
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Dejin Zhang, Wei Sheng, Yaoyao Shi, and Youwen Liu

Imaging objects hidden inside the strongly scattering media based on bidirectional ghost imaging

Applications: Imaging/ Image Processing,Turbid-/ Opaque Media /Multi Scattering
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Jesper Glückstad, Andreas Erik Gejl Madsen

HoloTile Light Engine: New Digital Holographic Modalities and Applications

Applications: Adaptive Optics / Wavefront Control,Beam Shaping / Beam Steering,Materials Processing / Optical Fabrication,Optical Communication,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Tianhong Wang, Viet Tran, Pascal Bassène, Edwin Fohtung, Trevor Rhone, and Moussa N’Gom

Adaptive methods of generating complex light arrays

Applications: Bessel-/ Airy Beam Generation,Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Edgar Medina-Segura, Francisco I Mecillas-Hernández, Thomas Konrad, Carmelo Rosales-Guzmán and Benjamin Perez-Garcia

Violation of Bell’s inequality for helical Mathieu–Gauss vector modes

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Computing / Quantum Optics,Polarization Generation
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Li, Xing, Dan, Dan, Yu, Xianghua, Zhou, Yuan, Zhang, Yanan, Gao, Wenyu, Li, Manman, Xu, Xiaohao, Yan, Shaohui and Yao, Baoli

Concentric ring optical traps for orbital rotation of particles

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zheyu Wu, Ran Gao, Sitong Zhou, Fei Wang, Zhipei Li, Huan Chang, Dong Guo, Xiangjun Xin, Qi Zhang, Feng Tian, Qiang Wu

Robust Super-Resolution Image Transmission Based on a Ring Core Fiber with Orbital Angular Momentum

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Imaging/ Image Processing
LETO / LETO-3 Spatial Light Modulators
Authors:Shenhe Fu, Haolin Lin, Yixuan Liao, Guohua Liu, Jianbin Ren, Zhen Li, Zhenqiang Chen, Boris Malomed

Optical vortex-antivortex crystallization in free space

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Y. P. Tai, W. J. Wei, H. Zhang, H. X. Ma, X. Z. Li

Particle aggregation/disaggregation and sorting using woven spiral beams

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Trapping /-Tweezers