Papers & References

Papers & References

Search

Devices

Select devices
Product Family

Applications

Select applications
Paper Applications
Paper LT Filter
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Siyu Gao, Xiaoyun Liu, Yonghao Chen, Jinyang Jiang, Ying Liu, Tengfei Chai and Yueqiu Jiang

Oceanic turbulence parameters recognition based on convolutional neural network

Applications: Adaptive Optics / Wavefront Control,Deep Learning / Neuronal Network,Optical Communication
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Xiaofei Li, Xin Liu, Quanying Wu, Jun Zeng, Yangjian Cai, Sergey A. Ponomarenko, Chunhao Liang

Prime number factorization with light beams carrying orbital angular momentum

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Rui Xiong, Xiangchao Zhang, Xinyang Ma, Leheng Li, Zhanghao Ni, and Xiangqian Jiang

Adaptive coded phase mask design and high-quality image reconstruction for interference-less coded aperture correlation holography

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH,Imaging/ Image Processing
HES / HEO 6001 PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Omri Wengrowicz, Alex Bronstein, and Oren Cohen

Unsupervised physics-informed deep learning-based reconstruction for time-resolved imaging by multiplexed ptychography

Applications: Deep Learning / Neuronal Network
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Pan, Tuqiang / Ye, Jianwei / Liu, Haotian / Zhang, Fan / Xu, Pengbai / Xu, Ou / Xu, Yi / Qin, Yuwen

Non-orthogonal optical multiplexing empowered by deep learning

Applications: Complex Modulation,Deep Learning / Neuronal Network,Optical Communication
GAEA / GAEA-2 PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Fang, Xinyuan / Hu, Xiaonan / Li, Baoli / Su, Hang / Cheng, Ke / Luan, Haitao / Gu, Min

Orbital angular momentum-mediated machine learning for high-accuracy mode-feature encoding

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zejian Ren, Xu Yan, Kai Wen, Huijin Chen, Elnur Hajiyev, Chengdong He, Gyu-Boong Jo

Creation of a tweezer array for cold atoms utilizing a generative neural network

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Optical Trapping /-Tweezers
HES / HEO 6001 PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zicheng Huang, Ziyu Gu, Mengyang Shi, Yesheng Gao, and Xingzhao Liu

OP-FCNN: an optronic fully convolutional neural network for imaging through scattering media

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Turbid-/ Opaque Media /Multi Scattering
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors: Grace Kuo , Florian Schiffers , Douglas Lanman , Oliver Cossairt , Nathan Matsuda

Multisource Holography

Applications: AR/VR/MR / Holographic Display,Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zheyu Wu, Ran Gao, Sitong Zhou, Fei Wang, Zhipei Li, Huan Chang, Dong Guo, Xiangjun Xin, Qi Zhang, Feng Tian, Qiang Wu

Robust Super-Resolution Image Transmission Based on a Ring Core Fiber with Orbital Angular Momentum

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Imaging/ Image Processing
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Sitong Huang, Jian Wang, Daixuan Wu, Yin Huang, and Yuecheng Shen

Projecting colorful images through scattering media via deep learning

Applications: Deep Learning / Neuronal Network
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Qingwei Liu, Jing Chen, Bingsen Qiu, Yongtian Wang, and Juan Liu

DCPNet: a dual-channel parallel deep neural network for high quality computer-generated holography

Applications: AR/VR/MR / Holographic Display,Complex Modulation,Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Marshall B. Lindsay, Scott D. Kovaleski, Andy G. Varner, Charlie T. Veal, Derek T. Anderson, Stanton R. Price, and Steven R. Price

End-to-end physics-informed deep neural network optimization of sub-Nyquist lenses

Applications: Deep Learning / Neuronal Network
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Jianan Feng, Hang Chen, Dahai Yang, Junbo Hao, Jie Lin, and Peng Jin

Multi-wavelength diffractive neural network with the weighting method

Applications: Deep Learning / Neuronal Network
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zhang, Yantong, Huiling Huang, Feibin Wu, Jun Han, Yi Yang, and Ruyi Li

Imaging through a Scattering Medium under Different Intensities of Ambient Light Interference

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Imaging/ Image Processing,Turbid-/ Opaque Media /Multi Scattering
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Jiangcheng Zhao, Chuanbiao Bai, Zhiguo Zhang and Qingchuan Zhang

Deep learning-based method for analyzing the optically trapped sperm rotation

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Ruibo Shang, Mikaela A. O’Brien, Fei Wang, Guohai Situ & Geoffrey P. Luke

Approximating the uncertainty of deep learning reconstruction predictions in single-pixel imaging

Applications: Deep Learning / Neuronal Network
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Ninghe Liu, Zhengzhong Huang, Zehao He, and Liangcai Cao

DGE-CNN: 2D-to-3D holographic display based on a depth gradient extracting module and ZCNN network

Applications: AR/VR/MR / Holographic Display,Deep Learning / Neuronal Network
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zhu, Jialong / Zou, Fucheng / Wang, Le / Lu, Xiaodong / Zhao, Shengmei

Multiplexing Perfect Optical Vortex for Holographic Data Storage

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
LC 2012 Spatial Light Modulators
Authors:Weng, Xiaojing / Feng, Ji / Perry, Altai / Vuong, Luat T.

Non-Line-of-Sight Full-Stokes Polarimetric Imaging with Solution-Processed Metagratings and Shallow Neural Networks

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Imaging/ Image Processing,Polarization Generation
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zheng, Huadong / Peng, Junchang / Wang, Zhen / xinghua Shui / yu yingjie / Xia, Xinxing

Diffraction model-driven neural network trained using hybrid domain loss for real-time and high-quality computer-generated holography

Applications: AR/VR/MR / Holographic Display,Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH
LC 2012 Spatial Light Modulators
Authors:Tsukada, Takumi / Watanabe, Wataru

Central wavelength estimation in spectral imaging behind a diffuser via deep learning

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Imaging/ Image Processing,Misc.: Speckle / Characterization / Metrology
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Wang, Jian; Zhong, Guangchao; Wu, Daixuan; Huang, Sitong; Luo, Zhi-Chao & Shen, Yuecheng

Multimode fiber-based greyscale image projector enabled by neural networks with high generalization ability

Applications: Deep Learning / Neuronal Network
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Dong, Zhenxing; Xu, Chao; Ling, Yuye; Li, Yan & Su, Yikai

Fourier-inspired neural module for real-time and high-fidelity computer-generated holography

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Siyu Gao, Xiaoyun Liu, Yonghao Chen, Jinyang Jiang, Ying Liu, Tengfei Chai and Yueqiu Jiang

Oceanic turbulence parameters recognition based on convolutional neural network

Applications: Adaptive Optics / Wavefront Control,Deep Learning / Neuronal Network,Optical Communication
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Xiaofei Li, Xin Liu, Quanying Wu, Jun Zeng, Yangjian Cai, Sergey A. Ponomarenko, Chunhao Liang

Prime number factorization with light beams carrying orbital angular momentum

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Rui Xiong, Xiangchao Zhang, Xinyang Ma, Leheng Li, Zhanghao Ni, and Xiangqian Jiang

Adaptive coded phase mask design and high-quality image reconstruction for interference-less coded aperture correlation holography

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH,Imaging/ Image Processing